Skip to main content

Privacybeleid

Om de Europese burgers van dienst te zijn kunnen we persoonsgegevens verzamelen, die worden behandeld in overeenstemming met Verordening (EU) 2018/1725 (hierna “de verordening”).

Wat is de relevante wetgeving?

Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie op 21 november 2018 en in werking getreden op 11 december 2018

Besluit van het Bureau van het Europees Parlement van 17 juni 2019 houdende de uitvoeringsbepalingen van Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit nr. 1247/2002/EG

Wat houden persoonsgegevens in?

“Persoonsgegevens”: iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“betrokkene”). Als identificeerbaar wordt beschouwd een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatiemiddel zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificatiemiddel, of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die persoon.

Verzamelen we uw persoonsgegevens?

Op de websites van het Europees Parlement/Huis van de Europese geschiedenis worden een aantal persoonsgegevens verzameld. Sommige zijn onontbeerlijk voor de gebruikte internettechnologieën, sommige zijn noodzakelijk voor de goede werking van onze websites, en sommige worden door u vrijwillig gedeeld via onze cookiemelding of via specifieke formulieren. Op slechts enkele pagina’s wordt u verzocht persoonsgegevens in te vullen, zodat we specifieke diensten kunnen leveren of bepaalde vragen kunnen beantwoorden. Op die pagina’s staat altijd een privacyverklaring waarin u onder meer informatie vindt over het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens, de rechtsgrondslag, welke gegevens worden verzameld, en vooral wat uw rechten zijn en wie u moet contacteren om die rechten uit te oefenen. Een voorbeeld hiervan is de pagina Informatieverzoeken van de burger (Ask EP), of ons contactformulier. Een link “Contact” op de website leidt naar dit onlineformulier. Op dit formulier wordt u gevraagd om uw naam, voornaam, land, naam organisatie, categorie, onderwerp en e-mailadres in te vullen (verplichte velden). Daarnaast kunt u vrijwillig uw geslacht, adres, leeftijd, beroep en nationaliteit invullen. Zodra het formulier is verzonden wordt het per e-mail aan de bevoegde dienst doorgezonden om u beter van dienst te zijn.

Het Europees Parlement/Huis van de Europese geschiedenis waarborgt dat de verzamelde gegevens uitsluitend worden verwerkt met het oog op de duidelijk aangegeven doeleinden, en op geen enkele wijze opnieuw worden gebruikt.

Persoonsgegevens worden alleen bewaard gedurende de tijd die nodig is om de gegevens te verwerken. Het privacybeleid voor de betrokken verwerkingsactiviteit bevat altijd gedetailleerde informatie over de bewaringstermijn. Sommige gegevens kunnen langer worden bewaard om redenen van historisch, statistisch of veiligheidsbelang, ongeacht andere bepalingen van de verordening.

Delen we uw persoonsgegevens?

We verlenen derden alleen toegang tot persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor het bereiken van de vermelde doeleinden en alleen aan de genoemde categorieën van ontvangers. We verlenen geen toegang tot persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden en nemen passende veiligheidsmaatregelen om misbruik van deze gegevens door derden te voorkomen.

Op de websites van het Europees Parlement/Huis van de Europese geschiedenis vindt u soms links naar andere internetsites. Aangezien het Europees Parlement/Huis van de Europese geschiedenis geen controle heeft over die websites, adviseren we u om zelf het privacybeleid van die sites na te gaan.

Wat zijn uw rechten?

Alle burgers hebben het recht om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die het Europees Parlement over hen heeft verzameld, en te verzoeken om rectificatie en schrapping ervan of om de verwerking ervan te beperken. In voorkomend geval hebben zij ook het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van hun gegevens en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Indien de verwerking gebeurt met hun toestemming of uitdrukkelijke toestemming hebben zij het recht om hun toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming voorafgaand aan de intrekking ervan.

Voor verzoeken met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke voor de verwerking (zoals vastgesteld in het privacybeleid voor de specifieke verwerkingsactiviteit) of met de functionaris voor gegevensbescherming van het Europees Parlement (DPO). Wat het Huis van de Europese Geschiedenis betreft, is de verantwoordelijke verwerkingsverantwoordelijke bijvoorbeeld de museumdirecteur, met wie per e-mail contact kan worden opgenomen.

U kunt ook een klacht indienen bij de Europese toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS), die verantwoordelijk is voor de gegevensbescherming bij alle instellingen, organen en instanties van de Europese Unie. Tot zijn taken behoren het behandelen van klachten en het uitvoeren van onderzoeken. 

De functionaris voor gegevensbescherming van het Europees Parlement (DPO)

De functionaris voor gegevensbescherming van het Europees Parlement is verantwoordelijk voor het toezicht op de toepassing van de verordening binnen de instelling.

Elke dienst van het Europees Parlement die gebruikmaakt van persoonsgegevens is gebonden aan deze verordening en dient de functionaris voor gegevensbescherming in kennis te stellen van elke activiteit met betrekking tot persoonsgegevens (verzameling, raadpleging, doorgifte, organisatie, enz.).

Deze activiteiten zijn opgenomen in het Gegevensbeschermingsregister van de verwerkingsactiviteiten van het Europees Parlement, dat voor het publiek toegankelijk is op het internet. Alle burgers hebben toegang tot dit register, dat kan worden geraadpleegd in de taal waarin de gegevens werden ingevoerd. Alle betrokkenen kunnen met betrekking tot de gegevens die in dit register zijn opgenomen de rechten uitoefenen die hen in de verordening zijn toegekend.

De functionaris voor gegevensbescherming van het Europees Parlement (DPO)

Contact data:

Meer informatie:

Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS)

De Europese toezichthouder voor gegevensbescherming is verantwoordelijk voor de gegevensbescherming bij alle instellingen, organen en instanties van de Europese Unie.

Tot zijn taken behoren het behandelen van klachten en het uitvoeren van onderzoeken. De Europese toezichthouder voor gegevensbescherming neemt ook uw klacht in behandeling.

Contact data:

Meer informatie:

Gebruiken we cookies en serverlogs?

We gebruiken verschillende soorten cookies, voor verschillende doeleinden.

  • Sommige cookies maken het mogelijk om specifieke functies uit te voeren of om het navigeren op de websites te vergemakkelijken. Andere cookies maken het mogelijk om te analyseren op welke manier bezoekers onze websites gebruiken, en op basis daarvan verbeteringen aan te brengen.
  • Sommige cookies zijn onontbeerlijk, terwijl andere gebruikt worden om het navigeren te personaliseren en uw voorkeuren en instellingen te onthouden.

Naast cookies maken we ook gebruik van serverlogs om de technische infrastructuur en toepassingen te kunnen analyseren en monitoren en om fouten te kunnen opsporen. Serverlogs helpen ons om de operationele veiligheid te waarborgen, incidenten te onderzoeken, de werking van onze netwerken en telecommunicatie-infrastructuur in de gaten te houden en de gebruikers te ondersteunen.

Wanneer u onze websites bezoekt, aanvaardt u impliciet:

  • alle tijdens de sessie opgeslagen technische en sessiecookies
  • alle voorkeursinstellingen (zoals taal), die permanent worden opgeslagen
  • alle serverlogs, die slechts voor een beperkte periode worden bijgehouden

Hoe kunt u analytische cookies accepteren of weigeren?

We gebruiken analytische cookies om het surfgedrag van onze bezoekers te volgen en uw gebruikservaring te verbeteren.

Analytische cookies worden toegevoegd door de webanalysetool AT Internet, en worden beschouwd als cookies van derden. Met deze cookies kunnen we anonieme statistieken opstellen over het surfgedrag van onze bezoekers.

U kunt analytische cookies accepteren of weigeren, hetzij via de cookiemelding onderaan op onze websites, hetzij via de widget bovenaan op deze pagina. Als u besluit om geen toestemming te geven door de vraag niet te beantwoorden, zullen we GEEN cookies plaatsen.

Als u dat wenst kunt u in uw browser ook de “Do Not Track”-optie inschakelen. Dit zorgt ervoor dat we uw browseractiviteit helemaal niet kunnen volgen. Deze “Do Not Track”-instelling is in de meeste browsers aanwezig.