Skip to main content

De prijs

Wat is de unieke waarde van de nieuwe European Democracy Sites-onderscheiding?

Het verkrijgen van de onderscheiding European Democracy Sites zal de zichtbaarheid van een historische site en haar inspanningen om in contact te komen met andere historische sites en onderwijsinstellingen ondersteunen. Het nieuw opgerichte netwerk zal helpen bij het ontwikkelen van een gezamenlijke programmering en het uitwisselen van materialen en middelen. Het is onze bedoeling om met deze onderscheiding nieuwe, krachtige synergieprojecten op het gebied van democratie-educatie te creëren en innovatieve kanalen en netwerken op te zetten.

Welke acties worden ondersteund? 

- bewustzijn creëren over de specifieke historische site, haar mandaat en bestaande activiteiten rond Europees democratieonderwijs
- een wereldwijd publiek informeren over de rol van een site en de omringende gemeenschap binnen de context van het Europese verhaal
- een netwerk opbouwen en aanbieden aan de sites en hun gemeenschappen om hen op een meer duurzame basis met elkaar in contact te brengen voor gezamenlijke educatieve programmering en kennisuitwisseling
- het benadrukken van hun belang voor de Europese democratie en voor lokale gemeenschappen en hun onderwijsinstellingen.

Wat is het doel van de European Democracy Sites Award?

De afgelopen jaren hebben we vastgesteld dat er binnen het pro-Europese onderwijsveld van de democratie een sterke wens bestaat om internationaal met elkaar in contact te komen en samen te werken om partners voor hun projecten te vinden, adequate feedback op hun werk te krijgen of een internationaal publiek te ontwikkelen. Dit komt overeen met het feit dat veel historische sites, nationale of transnationale, materiële of immateriële sites, zich op locaties bevinden met beperkte toegankelijkheid en mogelijkheden om hun projecten te verbinden met andere sites binnen de Europese Unie. Het is voor deze sites een uitdaging om voldoende contacten, communicatiekanalen en netwerken te hebben om in contact te komen met andere sites of een publiek. Of ze zijn zich gewoon niet bewust van andere bestaande sites. Met deze onderscheiding helpen wij deze kloof te dichten.

Achtergrond van het onderscheid tussen Europese Sites voor Democratie 

Het doel van de onderscheiding is om locaties in de lidstaten van de Europese Unie, die van vitaal belang zijn geweest voor de geschiedenis en ontwikkeling van de Europese democratie, te onderscheiden en te eren.

Wat is de definitie van een Europese democratische site? 

Het begrip "sites" betekent zowel tastbare plaatsen, zoals monumenten en gedenkplaatsen, als immateriële goederen die verbonden zijn met een specifieke gebeurtenis of een persoon. Tastbare sites moeten toegankelijk zijn voor het publiek. Wat hun locatie en reikwijdte betreft, kunnen "sites" nationaal zijn, dus slechts één lidstaat van de Europese Unie betreffen, of transnationaal. De term "transnationaal" definieert een site met historische betekenis in meer dan één staat of van primair belang voor het continent als geheel, ongeacht de lidstaat waarin de site zich bevindt.

- De definitie van "transnationale site" kan ook verwijzen naar sites op het grondgebied van ten minste twee lidstaten met een gemeenschappelijke thematische of historische band.

Wat zijn de doelstellingen van deze nieuwe onderscheiding van het Europees Parlement?

- Het gevoel van betrokkenheid van de burgers van de Europese Unie bij de beginselen van democratie en eenheid versterken
- Het verband benadrukken tussen de bevordering van de Europese eenheid en de bevordering van de democratie in Europa 
- Vrede, solidariteit, gelijkheid en begrip tussen continenten bevorderen
- Zichtbaarheid en erkenning geven aan de sites (en aan de historische personen en groeperingen die ermee verbonden zijn) die in hoge mate hebben bijgedragen aan het creëren van banden tussen Europeanen
- De burgers van de Europese Unie meer inzicht geven in de geschiedenis van Europa en de opbouw van de Europese eenheid

Selectieprocedure

De European Democracy Sites onderscheiding staat open voor alle sites binnen de lidstaten van de Europese Unie.

Het selectieproces volgt op een voorselectiefase van nominatie, gevolgd door het uiteindelijke selectieproces.

Voor de preselectiefase zorgt het Academisch Comité van het Huis van de Europese geschiedenis voor het scouten, verzamelen en beoordelen van sites voor nominatie. Het Academisch Comité bestaat uit een groep internationale, onafhankelijke deskundigen.

Het nominatieproces wordt uitgevoerd door onafhankelijke deskundigen van het Academisch Comité van het Huis van de Europese Geschiedenis. Een aangewezen adviescommissie fungeert als jury die verantwoordelijk is voor de uiteindelijke selectie van de sites.

Academisch Comité van het Huis van de Europese geschiedenis

Adviescommissie, Sites Europese Democratie

Concreet is het Comité belast met het identificeren en voorstellen van de meest geschikte locaties. Deze sites moeten voldoen aan de criteria in de richtlijnen en bijdragen aan de doelstellingen van deze onderscheiding.
De resultaten zullen worden aangekondigd op de speciale webpagina en sociale mediakanalen van het Huis van de Europese geschiedenis. Het Europees Parlement zal contact opnemen met de geselecteerde sites. Het besluit over de selectie van de sites zal worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie.
De procedures met betrekking tot transnationale sites volgen dezelfde procedure als die voor nationale sites. Eén site zal dienen als contactpunt voor de communicatieactiviteiten van het Europees Parlement. Naast nationale sites wordt met name de selectie en nominatie van transnationale sites aangemoedigd, d.w.z. sites die zich in ten minste twee lidstaten bevinden en verbonden zijn door een gemeenschappelijke thematische of historische band.
Wanneer een transnationale site wordt geselecteerd, wordt de prijs toegekend aan de transnationale site als geheel en onder de gemeenschappelijke naam.

Jury

De uiteindelijke selectie wordt uitgevoerd door de jury (hierna "het adviespanel" genoemd).

Het adviserend panel bestaat uit de raad van trustees van het Huis van de Europese geschiedenis en de twee ondervoorzitters van het Europees Parlement die verantwoordelijk zijn voor informatiebeleid, pers en betrekkingen met de burger.

Het adviespanel voert de beoordeling van de voorgestelde sites uit, evenals het selectie- en toezichtproces, onder de verantwoordelijkheid van het Europees Parlement. Deze jury selecteert ten minste één en ten hoogste drie sites per lidstaat per jaar, met inbegrip van transnationale sites. De jury ziet er ook op toe dat de criteria door de sites correct worden toegepast.

Na het scouting- en voorselectieproces stelt het adviespanel aan het Bureau van het Europees Parlement een gemotiveerd besluit voor met de sites die geacht worden de onderscheiding te verdienen. Het stelt een korte lijst van sites op en legt deze ter goedkeuring voor aan het Bureau. In de selectie van de uiteindelijke kandidaat-sites door het Adviesorgaan wordt beschreven welke site wordt voorgesteld en hoe deze voldoet aan de criteria om in aanmerking te komen. Het besluit van het Bureau over de selectie van de sites is definitief.

De selectie door het adviesorgaan is beperkt tot maximaal één site per lidstaat in de eerste editie van de onderscheiding. In naar behoren gemotiveerde gevallen kan het adviesorgaan ook een site voorstellen die voldoet aan de subsidiabiliteitscriteria van artikel 4 en die niet in een lidstaat ligt. Het Bureau kan het aantal sites waaraan de onderscheiding wordt toegekend na de eerste editie herzien.

Othmar KARAS

Eerste ondervoorzitter van het Europees Parlement

Katarina BARLEY

Ondervoorzitter van het Europees Parlement

Miguel Angel MARTINEZ MARTINEZ

Vice-voorzitter

Olivier RATHKOLB

Voorzitter van de Academische Commissie

Pierluigi CASTAGNETTI

Lid

Viscount Etienne DAVIGNON

Lid

Hans-Walter HÜTTER

Lid

Gérard ONESTA

Lid

Harald RØMER

Lid

Diana WALLIS

Lid

Sabine VERHEYEN

Voorzitter van de Commissie cultuur en onderwijs van het Europees Parlement

Domènec RUIZ DEVEZA

Lid van de Commissie cultuur en onderwijs van het Europees Parlement

Johan VAN OVERTVELDT

Voorzitter van de Begrotingscommissie van het Europees Parlement

Rudi VERVOORT

Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering

FAQ

Algemene vragen

Er worden verschillende prijzen uitgereikt door Europese instellingen. De meest prominente voorbeelden zijn:

  • Sacharovprijs voor de Vrijheid van Denken
  • LUX Europese publieksprijs voor film
  • Europees Erfgoedlabel
  • Europese Karelsprijs voor de Jeugd
  • Europese Culturele Routes

Alle eerdere online evenementen zijn toegankelijk via het YouTube-kanaal van het Huis van de Europese geschiedenis.

Alle algemene verzoeken kunnen worden ingediend via het speciale Contactformulier.

Er is een speciaal e-mailadres voor aanvragen.

Vragen over onderwijs en leren

Om uw bezoek aan het Huis van de Europese geschiedenis beter te plannen, kunt u de pagina Bezoeken raadplegen. Download ook het document "Praktische informatie voor groepen" op de pagina Leren.

 

Voorlopig zijn sommige middelen voor de bezoeken in de talen die gesproken worden door de bezoekers die we in de grootste aantallen verwachten vanwege de geografische ligging van het museum: Frans, Nederlands, Duits en Engels. We hebben er alles aan gedaan om een leeraanbod in zoveel mogelijk talen te bieden en we zullen meertaligheid blijven invoeren als weerspiegeling van de taalkundige en culturele diversiteit van Europa.

Website-gerelateerde vragen

Neem rechtstreeks contact op met onze webmaster.